Erënnerung un de Kölnausfluch mat den Hämmelsmusikanten, op de Spure vun den ale Réimer ....